מס הכנסה בהשכרת דירה באמצעות Airbnb

משכירים את דירתכם לתקופות קצרות דרך אתר Airbnb?

ייתכן מאוד כי בקרוב תקבלו את דמי השכירות מהאתר לאחר ניכוי מס הכנסה.

ביום 19.12.17 פורסם כי רשות המיסים נמצאת במגעים עם אתרי השכרת דירות מגורים לטווח קצר, Airbnb ואתר booking.com, בעניין הוספת פונקציה לאתרים הנ"ל שתאפשר לרשות המיסים לגבות את מס ההכנסה ממשכירי הדירות לתקופות קצרות בדרך של ניכוי המס ישירות מרווחי השכירות שיתקבלו.

ראוי לציין כי המס שיחול על המשכירים הינו מס שולי בהתאם לכל הכנסותיו כיחיד, אשר יכול להגיע עד ל-47% או ל- 24% למשכיר שהינו חברה, ולא על פי מסלולי מס הכנסה החלים על יחיד בהשכרת דירת מגורים (מסלול פטור ממס, מסלול מס מופחת בשיעור 10% ומסלול לפי מדרגות מס).

כמו כן, השכרת דירת מגורים לטווח קצר עלולה לחשוף את המשכיר לחיוב בתשלום מס ערך מוסף על הכנסתו כהכנסה מעסק לכל דבר, הן מדמי השכירות והן מהתמורה אשר תתקבל בעת מכירת הדירה בעתיד.

אם כן, בטרם השכרת דירתכם לטווח קצר, יש לקחת בחשבון את כל המיסים אשר ייתכן ויחולו עליכם כמשכירים ואת ההשלכות העתידיות אשר ייתכן ויחולו בעת מכירת הדירה.


קישור לכתבה מאתר כלכליסט:
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3727659,00.html?fbclid=IwAR0ZQqES4BqnxLF1_9QRctJm6JjMLBXV57EvKuAY_-dXBOXHaBaseTLFPS8