דגשים חשובים להסכם מול קבלן שיפוצים

מתכננים שיפוץ בביתכם?

מה חשוב לכלול בהסכם מול קבלן השיפוצים:
בעלי דירות אוהבים לחדש ולשפץ את ביתם מדי כמה שנים, במיוחד לקראת תקופות החגים.

אך כדי להימנע ממפח נפש וממחלוקות עם הקבלן המבצע, חשוב כי תדעו לעגן נקודות חשובות בהסכם הזמנת עבודה מול נותן השירות.

ראשית, ובטרם עריכת ההסכם, מומלץ לוודא כי הקבלן הנבחר מופיע בפנקס הקבלנים הרשמים של משרד הבינוי והשיכון וכי הוא מסווג כקבלן שיפוצים.

לאחר מכן כי יש להקפיד על חתימת הסכם בין מזמין העבודה לבין קבלן השיפוץ אשר יערך בכתב ובטרם תחילת העבודות! ויכסה כמה שיותר נקודות ותרחישים אפשריים לאחר התחלת עבודות השיפוץ.

אם כן, מהן הנקודות העיקריות עליהן מומלץ להקפיד בהסכם מול הקבלן?

✔פירוט העבודות המוזמנות: יש לציין בהסכם תיאור מפורט של העבודות אותן על הקבלן לבצע במסגרת העבודה המוזמנת, הכולל פירוט של החומרים והציוד בהם הקבלן ייעשה שימוש ועל מי תחול עלותם.


✔הגדרת זמני ביצוע העבודות: הגדרת תאריך תחילת העבודות ותאריך סיומן. מומלץ להוסיף את התחייבות הקבלן תשלום פיצוי בגין איחור בכל יום מעבר לתאריך הסיום (כמו כן, ניתן לתת תמריץ כדוגמת תגמול כספי בגין הקדמת סיום העבודות לפני התאריך המוסכם).


✔תשלומים: מומלץ מאוד כי התשלומים לקבלן יבוצעו בהתאם ולפי התקדמות העבודות, כאשר כל תשלום ייעשה לאחר השלמת התקדמות אשר תוגדר באופן ברור בהסכם.


✔על מנת להימנע ממחלוקות מיותרות, יש לקבוע מראש האם התשלומים כוללים מע"מ או לא, ולדרוש קבלה עבור כל תשלום שישולם לקבלן לצורך תיעוד ביצוע התשלום בפועל ו/או לצורך ניכוי מס, במידת הצורך.


✔אחריות לביטוחים: יש לדרוש מהקבלן להציג בפני המזמין כי יש לו את כל הביטוחים הנדרשים בגין נזק לרכוש ולגוף אשר ייגרמו בעקבות העבודות, וכי הנם בתוקף.


✔סעיף שינויים: רצוי כי בהסכם תהיינה התחייבות של הקבלן ליידע את המזמין מראש לפני ביצוע כל שינוי ו/או תוספת אשר עשויים לגרור תוספת תשלום, ועל הצורך בקבלת אישור המזמין מראש ובכתב בטרם הביצוע הנ"ל. ומנגד, מומלץ להוסיף סעיף המאפשר למזמין לבטל או להוסיף עבודה או חומרים מסוימים אשר יזכו או יחייבו את מזמין העבודה בהתאם.


✔פיקוח: מומלץ למנות מפקח מטעם המזמין אשר ייפקח על ביצוע העבודות ויהווה גורם המקצועי לצורך אישור טיב העבודות והחומרים בהם ישתמש הקבלן.


✔מתן אחריות: יש לקבוע כי הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודות וכי הוא יעניק אחריות בהתאם לתקופות המוגדרות בחוק המכר (דירות). כמו כן, מומלץ כי בתום תקופת הבדק תיערך ביקורת לטיב העבודות ע"י המפקח או איש מקצוע אחר מטעם המזמין, וכי הקבלן יתקן כל קלקול ו/או תקלה אשר תימצא במהלך תקופת הבדק.


✔ערבות אישית: במידה והעבודות מבוצעות באמצעות חברה בע"מ, יש לעמוד על קבלת ערבות אישית של הקבלן על גבי ההסכם, כדי למנוע מצב בו לו ניתן יהיה להיפרע מהחברה בעת הפרת הסכם.


אם כן, בטרם תחילת העבודות בביתכם, מומלץ לערוך הסכם כתוב מול הקבלן אשר יגן עליכם ויכסה אתכם ככל הניתן במקרה של מחלוקות וסכסוכים עתידיים.

* אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, והנקודות המובאות לעיל מהוות תיאור כללי בלבד, ומומלץ להתייעץ עם עו"ד אשר יבחן כל מקרה ספציפי בטרם התקשרות בהסכם מותאם אישית בהתאם לאופי העבודות ולרצונות המזמין.