האם השכנים שלכם יכולים למנוע מכם שימוש ב-Airbnb?

האם השכנים שלכם יכולים למנוע מכם להשכיר את דירתכם לתקופות קצרות ?בחודש אוקטובר 2018 ניתן פס"ד תקדימי ע"י המפקחת על רישום המקרקעין בת"א, המוסמכת לדון בתביעות סכסוכי שכנים, בו נקבע כי נאסר על בעלים של דירה ברח' חברון בת"א להשכיר את דירתו לפרקי זמן קצרים, על בסיס יומי או שבועי.

עובדות המקרה:
נציגות הבית המשותף הגישה תביעה כנגד בעל דירה בבניין שנהג להשכיר את דירתו לתקופות קצרות באמצעות אתרים כגון Airbnb ו- Booking, בטענה כי השכרת הדירה לפרקי זמן קצרים נוגדת את הוראות התקנון המוסכם של הבניין, גורמת לפגיעה באופן ממשי ברכוש המשותף ומתקניו ולירידת ערך לדירות הבניין.

יש לציין כי בתקנון המוסכם של הבניין הייתה קיימת הוראה כי "השימוש בדירות יהיה אך ורק למגורים אפילו לא שימוש מעורב". המפקחת קיבלה את טענת הנציגות כי הפרשנות הלשונית של הוראה זו הנה שימוש בדירות למגורים בלבד, וכי השכרה של הדירה לתקופות קצרות אינה עולה על הגדרה זו (אלא כעסק למגורים, מלונאות ונופש), וככל הנראה זו הייתה כוונת בעלי הדירות בעת תיקון הוראה זו בתקנון הבית המשותף.

כמו כן, נפסק כי על בעל הדירה מוטלת האחריות לבדוק ולדעת על קיומו של התקנון והוראותיו, במיוחד כשרכישת הדירה נעשתה לאחר תיקון הוראות התקנון האוסרות על שימוש אחר מלבד מגורים, והיה עליו להסתמך על כך (במקרה הנ"ל הרכישה נעשתה 3 ימים לאחר תיקון הוראות התקנון).

אך מה הדין במקרים בהם אין בתקנון הבית הוראה זהה ודיירי הבניין מעוניינים לתקן את התקנון כדי למנוע מבעלי הדירות האחרים שימוש שנעשה בפועל בדירותיהם לצרכי Airbnb וכו'?

לאחרונה דחתה המפקחת על רישום המקרקעין בת"א בקשה לתיקון תקנון הבית המשותף בבניין אחר בעיר בו מאסו דיירי הבניין בהפיכת אחת מהדירות לדירת Airbnb והשכרתה על בסיס יום-יומי.

נציגות הבית ביקשה לתקן את התקנון כך שיכלול הוראה המגבילה את בעלי הדירות "להשכיר את דירותיהם לתקופה הפחותה משלושה חודשים". בעלת דירת ה-Airbnb בבניין טענה בפני המפקחת כי אישור הוראה זו בתקנון מהווה פגיעה בקניינה האישי, והמפקחת דחתה את בקשת הנציגות בטענת חוסר סמכות לדון בטענות בדבר זכויות קנייניות.

על החלטה זו הוגש לאחרונה ערר לממונה על מרשם המקרקעין בירושלים ע"י נציגות הבית, והתוצאה העתידית אשר תתקבל בערר זה עשויה להיות תקדימית ומשמעותית מאוד לכל בעלי הדירות באזורי הביקוש באשר ליכולתם לחסום או להיחסם מלעשות שימוש בדירתם להשכרה לתקופות קצרות, ואף לגבי שינוי תקנון הבית לעניין הגדרות שימושים אלו ואחרים ברכושם הפרטי של בעלי הדירות.